Zwroty

 1. Konsument lub POCK, który zawarł ze Sprzedawczynią umowę na odległość, ma prawo odstąpić od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia objęcia w posiadanie kupionych rzeczy.
 2. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje w stosunku do umowy:

a. zgodnie z art. 38 ust. 1 pkt 3) ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje w odniesieniu do umów, w której przedmiotem świadczenia jest towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,

b.zgodnie z art. 38 ust. 1 pkt 1) ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje w odniesieniu do umów o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną i uprzednią zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po jego spełnieniu utraci prawo do odstąpienia od umowy i przyjął to do wiadomości,

c. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną i uprzednią zgodą Konsumenta przed upływem terminu odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę przed rozpoczęciem świadczenia o utracie prawa odstąpienia od umowy, a konsument przyjął to do wiadomości.

d. zawieranej przez osobę fizyczną, jeśli umowa bezpośrednio związana jest z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że posiada ona dla tej osoby charakter zawodowy, wynikający w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

3. Chwilą rozpoczęcia spełniania świadczenia w przypadku treści cyfrowych jest doręczenie Konsumentowi wiadomości e-mail z produktem w formie elektronicznej.

4. Aby odstąpić od umowy, Konsument lub POCK musi poinformować Sprzedawczynię o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia w formie pisma wysłanego pocztą lub poprzez pocztą elektroniczną na adres info@trueplanconcept.com.

5. Konsument lub POCK może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, dostępnego pod adresem https://trueplanconcept.com/zwroty-reklamacje/ jednak nie jest to obowiązkowe.

6. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument lub POCK wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Konsumentowi lub POCK prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

7. Konsument lub POCK ma obowiązek zwrócić produkt Sprzedawczyni lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawczynię do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sprzedawczyni zaproponowała, że sama odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie produktu przed jego upływem.

8. Konsument lub POCK ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

9. W przypadku odstąpienia od umowy, Sprzedawczyni zwraca Konsumentowi lub POCK wszystkie otrzymane od Konsumenta lub POCK płatności, w tym najtańszy dostępny w Sklepie koszt dostarczenia produktów (jeśli koszt pokrył Konsument lub POCK) niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawczyni została poinformowana o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta lub POCK użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument lub POCK wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie. W każdym przypadku Konsument lub POCK nie poniesie żadnych opłat w związku z formą zwrotu płatności.

10. Jeżeli Sprzedawczyni nie zaproponowała, że sama odbierze rzecz od Konsumenta lub POCK, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta lub POCK do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta lub POCK dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

11. Konsument lub POCK ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z produktu w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu.

Reklamacje

 1. Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć Klientowi, będącemu Konsumentem oraz będącemu POCK, Towar zgodny z umową.
 2. Towar jest zgodny z umową, jeżeli zgodne z umową pozostają w szczególności jego:

a. opis, rodzaj, ilość, jakość, kompletność i funkcjonalność, a w odniesieniu do towarów z elementami cyfrowymi – również kompatybilność, interoperacyjność i dostępność aktualizacji;

b. przydatność do szczególnego celu, do którego jest potrzebny Konsumentowi lub POCK, o którym Konsument lub POCK, powiadomił Sprzedawcę najpóźniej w chwili zawarcia umowy i który Sprzedawca zaakceptował;

 1. Ponadto Towar, aby został uznany za zgodny z umową, musi:

a. nadawać się do celów, do których zazwyczaj używa się Towaru tego rodzaju, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, norm technicznych lub dobrych praktyk;

b. występować w takiej ilości i mieć takie cechy, w tym trwałość i bezpieczeństwo, a w odniesieniu do Towarów z elementami cyfrowymi – również funkcjonalność i kompatybilność, jakie są typowe dla Towaru tego rodzaju i których Konsument lub POCK może rozsądnie oczekiwać, biorąc pod uwagę charakter Towaru oraz publiczne zapewnienie złożone przez Sprzedawcę, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu, w szczególności w reklamie lub na etykiecie, chyba że Sprzedawca wykaże, że:

 • nie wiedział o danym publicznym zapewnieniu i oceniając rozsądnie, nie mógł o nim wiedzieć;
 • przed zawarciem umowy publiczne zapewnienie zostało sprostowane z zachowaniem warunków i formy, w jakich publiczne zapewnienie zostało złożone, lub w porównywalny sposób;
 • publiczne zapewnienie nie miało wpływu na decyzję Konsumenta lub POCK o zawarciu umowy.

c. być dostarczany z opakowaniem, akcesoriami i instrukcjami, których dostarczenia Konsument lub POCK może rozsądnie oczekiwać;

d. być takiej samej jakości jak próbka lub wzór, które Sprzedawca udostępnił Konsumentowi lub POCK przed zawarciem umowy, i odpowiadać opisowi takiej próbki lub takiego wzoru.

 1. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności Towaru z umową w zakresie, o którym mowa w ust. 3, jeżeli Konsument lub POCK, najpóźniej w chwili zawarcia umowy, został wyraźnie poinformowany, że konkretna cecha Towaru odbiega od wymogów zgodności z umową określonych w ust. 3, oraz wyraźnie i odrębnie zaakceptował brak konkretnej cechy Towaru.
 2. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności Towaru z umową wynikający z niewłaściwego zamontowania Towaru, jeżeli:

a. zostało ono przeprowadzone przez Sprzedawcę lub na jego odpowiedzialność;

b. niewłaściwe zamontowanie przeprowadzone przez Konsumenta lub POCK wynikało z błędów w instrukcji dostarczonej przez przedsiębiorcę lub osobę trzecią.

 1. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności Towaru z umową istniejący w chwili jego dostarczenia i ujawniony w ciągu dwóch lat od tej chwili, chyba że termin przydatności Towaru do użycia, określony przez Sprzedawcę, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu, jest dłuższy. Domniemywa się, że brak zgodności Towaru z umową, który ujawnił się przed upływem dwóch lat od chwili dostarczenia towaru, istniał w chwili jego dostarczenia, o ile nie zostanie udowodnione inaczej lub domniemania tego nie można pogodzić ze specyfiką Towaru lub charakterem braku zgodności Towaru z umową.
 2. Sprzedawca nie może powoływać się na upływ terminu do stwierdzenia braku zgodności Towaru z umową określonego w ust. 6, jeżeli brak ten podstępnie zataił.
 3. Jeżeli Towar jest niezgodny z umową, Konsument lub POCK może żądać jego naprawy lub wymiany.
 4. Sprzedawca może dokonać wymiany, gdy Konsument lub POCK żąda naprawy, lub Sprzedawca może dokonać naprawy, gdy Konsument lub POCK żąda wymiany, jeżeli doprowadzenie do zgodności Towaru z umową w sposób wybrany przez Konsumenta lub POCK jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy. Jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy, może on odmówić doprowadzenia towaru do zgodności z umową.
 5. Przy ocenie nadmierności kosztów dla Sprzedawcy uwzględnia się wszelkie okoliczności sprawy, w szczególności znaczenie braku zgodności Towaru z umową, wartość Towaru zgodnego z umową oraz nadmierne niedogodności dla Konsumenta lub POCK powstałe wskutek zmiany sposobu doprowadzenia Towaru do zgodności z umową.
 6. Sprzedawca dokonuje naprawy lub wymiany w rozsądnym czasie od chwili, w której Sprzedawca został poinformowany przez Konsumenta lub POCK o braku zgodności z umową, i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta lub POCK, uwzględniając specyfikę Towaru oraz cel, w jakim Konsument lub POCK go nabył. Koszty naprawy lub wymiany, w tym w szczególności koszty opłat pocztowych, przewozu, robocizny i materiałów, ponosi Sprzedawca.
 7. Konsument lub POCK udostępnia Sprzedawcy Towar podlegający naprawie lub wymianie. Sprzedawca odbiera od Konsumenta lub POCK Towar na swój koszt.
 8. Jeżeli Towar został zamontowany przed ujawnieniem się braku zgodności Towaru z umową, Sprzedawca demontuje towar oraz montuje go ponownie po dokonaniu naprawy lub wymiany albo zleca wykonanie tych czynności na swój koszt.
 9. Konsument lub POCK nie jest zobowiązany do zapłaty za zwykłe korzystanie z Towaru, który następnie został wymieniony.
 10. Jeżeli Towar jest niezgodny z umową Konsument lub POCK może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, gdy:

a. Sprzedawca odmówił doprowadzenia Towaru do zgodności z umową zgodnie z ust. 9 powyżej;

b. Sprzedawca nie doprowadził Towaru do zgodności z umową zgodnie z ust. 11 do ust. 13 powyżej;

c. brak zgodności Towaru z umową występuje nadal, mimo że Sprzedawca próbował doprowadzić Towar do zgodności z umową;

d. brak zgodności Towaru z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy bez uprzedniego skorzystania ze środków ochrony określonych od ust. 8 do ust. 13 powyżej;

e. z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on Towaru do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta lub POCK.

16. Obniżona cena musi pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość Towaru niezgodnego z umową pozostaje do wartości Towaru zgodnego z umową.

17. Sprzedawca zwraca Konsumentowi lub POCK, kwoty należne wskutek skorzystania z prawa obniżenia ceny niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta lub POCK o obniżeniu ceny.

18. Konsument lub POCK nie może odstąpić od umowy, jeżeli brak zgodności Towaru z umową jest nieistotny. Domniemywa się, że brak zgodności Towaru z umową jest istotny.

19. Jeżeli brak zgodności z umową dotyczy jedynie niektórych Towarów dostarczonych na podstawie umowy Konsument lub POCK może odstąpić od umowy jedynie w odniesieniu do tych Towarów, a także w odniesieniu do innych Towarów nabytych przez Konsumenta POCK wraz z Towarami niezgodnymi z umową, jeżeli nie można rozsądnie oczekiwać, aby Konsument lub POCK zgodził się zatrzymać wyłącznie Towary zgodne z umową.

20. W razie odstąpienia od umowy Konsument lub POCK niezwłocznie zwraca Towar Sprzedawcy na jego koszt. Sprzedawca zwraca Konsumentowi lub POCK cenę niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania Towaru lub dowodu jego odesłania.

21. Sprzedawca dokonuje zwrotu ceny przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument lub POCK, chyba że Konsument lub POCK wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

22. Towary prezentowane w Sklepie mogą być objęte gwarancją producenta lub dystrybutora. Informacja o warunkach i okresie gwarancji zamieszczona jest na stronie internetowej Sklepu. Sprzedawca nie udziela gwarancji na jakiekolwiek Towary sprzedawane w Sklepie, chyba że co innego wynika z opisu Towaru.

23. W przypadku gdy Towar jest niezgodny z umową, Klient może skorzystać z formularza reklamacyjnego pod adresem https://trueplanconcept.com/zwroty-reklamacje/. Przesyłkę reklamacyjną zawierającą Towar niezgodny z umową oraz formularz reklamacyjny wraz ze zdjęciami i potwierdzeniem zakupu należy przesłać na adres Sprzedawcy wskazany w § 1 pkt 6) Regulaminu. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji lub adres email.

24.. Sprzedawca w terminie 14 dni licząc od daty otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego/przesyłki reklamacyjnej ustosunkuje się do reklamacji Klienta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania. Odpowiedź zostanie przesłana w takiej formie, jak zgłoszenie reklamacyjne.

25. Odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi wobec Klienta będącego Przedsiębiorcą zostaje wyłączona, zgodnie z art. 558 § 1 kodeksu cywilnego.

26. Towary prezentowane w Sklepie mogą być objęte gwarancją producenta lub dystrybutora. Informacja o warunkach i okresie gwarancji zamieszczona jest na stronie internetowej Sklepu. Sprzedawca nie udziela gwarancji na jakiekolwiek Towary sprzedawane w Sklepie, chyba że co innego wynika z opisu Towaru.

NEWSLETTER

Zapisz się do newslettera i planuj z nami każdy miesiąc.

  Karta podarunkowa

  Podaruj planner lub akcesoria w prezencie.

  You don't have permission to register