/  Regulamin sklepu internetowego True Plan Concept

Dzień dobry!

Na początek nasze pełne dane rejestrowe jako administratora sklepu i sprzedawcy: 

Julia Strutyńska, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą „True Concept Julia Strutyńska”, ul. Środkowa 8, 05-540 Ustanów, NIP: 521-301-12-20.

Poniżej znajdą Państwo regulamin, w którym zawarte zostały informacje m.in. o sposobie złożenia zamówienia prowadzącego do zawarcia umowy, szczegółach dotyczących realizacji zawartej umowy, formach dostawy i płatności dostępnych w sklepie, procedurze odstąpienia od umowy, czy postępowaniu reklamacyjnym. 

W razie jakichkolwiek uwag, pytań, wątpliwości, jesteśmy do dyspozycji pod adresem info@trueplanconcept.com lub numerem telefonu +48 664 727 667 (poniedziałek – piątek, w godzinach od 10:00 do 15:00, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy). 

Pozdrawiamy i życzymy udanych zakupów,
zespół sklepu internetowego True Plan Concept

§ 1
Definicje

Na potrzeby niniejszego regulaminu, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

 1. Kupujący – osoba fizyczna, osoba prawna lub ułomna osoba prawna,
 2. Konsument – osoba fizyczna, zawierająca ze Sprzedawczynią umowę sprzedaży niezwiązaną z bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową; Konsument jest również Kupującym,
 3. POCK – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawczynią umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej; POCK jest również Kupującym,
 4. Regulamin – niniejszy regulamin, dostępny pod adresem https://trueplanconcept.com/regulamin/
 5. Sklep – sklep internetowy działający pod adresem https://trueplanconcept.com
 6. Sprzedawca – Julia Strutyńska, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą „True Concept Julia Strutyńska”, ul. Środkowa 8, 05-540 Ustanów, NIP: 521-301-12-20. Ze Sprzedawcą można skontaktować się w następujący sposób: 
  a. adres pocztowy: True Concept Julia Strutyńska ul. Środkowa 8, 05-540 Ustanów;
  b. email: info@trueplanconcept.com;
  c. nr telefonu: +48 664 727 667 (poniedziałek – piątek, w godzinach od 10:00 do 15:00, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
  d. formularz kontaktu na stronie Sklepu, w zakładce Kontakt. 
 7. Towar – oznacza rzecz ruchomą, oferowaną przez Sprzedawcę do sprzedaży Klientom za pośrednictwem Sklepu.

§ 2
Postanowienia wstępne

 1. Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawczyni prowadzi sprzedaż detaliczną, świadcząc jednocześnie na rzecz Kupujących usługi drogą elektroniczną. Za pośrednictwem Sklepu, Kupujący może dokonać zakupu produktów uwidocznionych na stronach Sklepu. 
 2. Regulamin określa zasady i warunki korzystania ze Sklepu, a także prawa i obowiązki Sprzedawczyni i Kupujących.
 3. Do korzystania ze Sklepu, w tym w szczególności do dokonania zakupu w Sklepie, nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Kupującego. Wystarczające są: 
  1. dostęp do Internetu,
  2. standardowy system operacyjny,
  3.standardowa przeglądarka internetowa,posiadanie aktywnego adresu e-mail,
  4. program pozwalający na przeglądanie plików PDF.
 4. Jeśli korzystanie z treści cyfrowych możliwe jest tylko z użyciem dodatkowych warunków technicznych, to opis tych warunków każdorazowo znajduje się w opisie produktu elektronicznego.
 5. Kupujący nie może dokonać zakupu w Sklepie anonimowo ani pod pseudonimem. 
 6. Zakazane jest podczas korzystania ze Sklepu dostarczanie treści o charakterze bezprawnym, w szczególności poprzez przesyłanie takich treści za pośrednictwem formularzy dostępnych w Sklepie. 
 7. Wszystkie ceny produktów podane na stronach Sklepu są cenami brutto, tj. zawierają podatek od towarów i usług VAT. Ceny produktów nie obejmują kosztów dostawy. 

§ 3
Usługi świadczone drogą elektroniczną

 1. Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawczyni świadczy na rzecz Kupującego usługi drogą elektroniczną.  
 2. Podstawową usługą świadczoną drogą elektroniczną na rzecz Kupującego przez Sprzedawczynię jest umożliwienie Kupującemu złożenia zamówienia w Sklepie prowadzącego do zawarcia ze Sprzedawczynią umowy. Złożenie zamówienia możliwe jest bez konieczności posiadania konta w Sklepie.
 3. Jeżeli Kupujący zdecyduje się założyć konto w Sklepie, Sprzedawczyni świadczy również na rzecz Kupującego usługę drogą elektroniczną polegającą na założeniu i utrzymywaniu konta w Sklepie. W koncie przechowywane są dane Kupującego oraz historia złożonych przez niego zamówień w Sklepie. Kupujący loguje się do Konta z wykorzystaniem swojego adresu e-mail oraz zdefiniowanego przez siebie hasła.  
 4. Założenie konta w Sklepie odbywa się poprzez zaznaczenie stosownego checkboxa w procesie składania zamówienia. Kupujący może w każdej chwili usunąć konto z poziomu panelu zarządzania kontem. Usunięcie konta nie spowoduje usunięcia informacji o złożonych zamówieniach z wykorzystaniem konta, które to informacje Sprzedawczyni będzie przechowywała do czasu upływu przedawnienia roszczeń z umowy zawartej za pośrednictwem Sklepu, chyba że wcześniej Kupujący sprzeciwi się przechowywaniu tych informacji, a Sprzedawczyni nie będzie posiadała nadrzędnego interesu w ich przechowywaniu.
 5. Jeżeli Kupujący zdecyduje się zapisać do newslettera, Sprzedawczyni świadczy również na rzecz Kupującego usługę drogą elektroniczną polegającą na przesyłaniu Kupującemu wiadomości e-mail zawierających informacje o nowościach, promocjach, produktach Sprzedawczyni. Zapis do newslettera odbywa się poprzez wypełnienie i przesłanie formularza zapisu do newslettera lub poprzez zaznaczenie stosownego checkboxa w procesie składania zamówienia. Kupujący może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania newslettera, klikając w przycisk służący do rezygnacji widoczny w każdej wiadomości przesyłanej w ramach newslettera lub przesyłając stosowne żądanie do Sprzedawczyni.
 6. Usługi świadczone są drogą elektroniczną na rzecz Kupującego nieodpłatnie. Odpłatne są natomiast umowy sprzedaży zawierane za pośrednictwem Sklepu. 
 7. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Kupującemu i przekazu danych w związku z korzystaniem ze Sklepu, Sprzedawczyni podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych przez osoby nieuprawnione.
 8. Sprzedawczyni podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania Sklepu. Kupujący powinien poinformować Sprzedawczynię o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Sklepu.
 9. Wszelkie reklamacje związane z funkcjonowaniem Sklepu, Kupujący może zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail info@trueplanconcept.com. W reklamacji Kupujący powinien określić rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu. Sprzedawczyni będzie rozpatrywać wszelkie reklamacje w terminie do 14 dni od otrzymania reklamacji i poinformuje Klienta o jej rozstrzygnięciu na adres e-mail składającego reklamację.

§ 4
Składanie zamówienia

 1. Kupujący może złożyć zamówienie jako zarejestrowany klient albo jako gość.
 2. Zarejestrowanym klientem jest Kupujący, który posiada konto w Sklepie. Kupujący może założyć konto poprzez zaznaczenie stosownego checkboxa w procesie składania zamówienia.
 3. Jeżeli Kupujący posiada konto w Sklepie, przed złożeniem zamówienia powinien się do niego zalogować. Logowanie możliwe jest również w trakcie składania zamówienia poprzez kliknięcie w link dostępny w ramach wyświetlanego komunikatu.   
 4. Złożenie zamówienia odbywa się poprzez wypełnienie formularza zamówienia po uprzednim dodaniu do koszyka interesujących Kupującego produktów. W formularzu konieczne jest podanie danych niezbędnych do realizacji zamówienia. Na etapie składania zamówienia następuje również wybór sposobu dostawy zamówionych produktów oraz wybór metody płatności za zamówienie. Warunkiem złożenia zamówienia jest akceptacja Regulaminu, z którym Kupujący powinien uprzednio się zapoznać. W razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących Regulaminu, Kupujący może skontaktować się ze Sprzedawczynią. 
 5. Proces składania zamówienia kończy kliknięcie w przycisk finalizujący zamówienie (Kupuję i płacę). Kliknięcie w przycisk finalizujący zamówienie stanowi oświadczenie woli Kupującego prowadzące do zawarcia ze Sprzedawczynią umowy sprzedaży. W zależności od tego jakich produktów dotyczy zamówienie, zawarta zostaje umowa określonego rodzaju:
  – dla produktów fizycznych – umowa sprzedaży,
  – dla produktów elektronicznych – umowa o dostarczenie treści cyfrowych.
  Jeśli w skład zamówienia wchodzą jednocześnie produkty różnych rodzajów, złożenie zamówienia prowadzi do zawarcia kilku umów określonego rodzaju odpowiadających przedmiotowi zamówienia.
 6. Jeżeli Kupujący wybrał przy składaniu zamówienia płatność on-line, po kliknięciu w przycisk finalizujący zamówienie zostanie przekierowany do bramki płatności obsługiwanej przez zewnętrznego operatora płatności celem dokonania płatności za zamówienie. Jeżeli Kupujący wybrał płatność przelewem bankowym, po kliknięciu w przycisk finalizujący zamówienie zostanie przekierowany na stronę Sklepu z potwierdzeniem zamówienia oraz instrukcją dokonania płatności. Zapłata za zamówienie powinna nastąpić w ciągu 3 dni roboczych od zawarcia umowy. 
 7. W formularzu zamówienia Kupujący musi podać prawdziwe dane osobowe. Kupujący ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych. Sprzedawczyni zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia w sytuacji, gdy Kupujący podał nieprawdziwe dane lub gdy dane te budzą uzasadnione wątpliwości Sprzedającej co do ich poprawności. W takim przypadku Kupujący zostanie poinformowany telefonicznie lub poprzez pocztę elektroniczną o wątpliwościach Sprzedawczyni. W takiej sytuacji Kupującemu przysługuje prawo wyjaśnienia wszelkich okoliczności związanych z weryfikacją prawdziwości podanych danych. W przypadku braku danych pozwalających Sprzedawczyni na podjęcie kontaktu z Kupującym, Sprzedawczyni udzieli wszelkich wyjaśnień po podjęciu kontaktu przez Kupującego.
 8. Kupujący oświadcza, że wszelkie dane podane przez niego w formularzu zamówienia są prawdziwe, natomiast Sprzedawczyni nie jest zobowiązana do weryfikowania ich prawdziwości i poprawności, choć posiada takie uprawnienie zgodnie z ust. 7 powyżej.

§ 5
Dostawa i płatność

 1. Dostępne do wyboru sposobu dostawy zamówienia opisane są na stronie Sklepu oraz prezentowane są Kupującemu na etapie składania zamówienia. Koszt dostawy zamówienia ponosi Kupujący, chyba że Sprzedawczyni na stronie Sklepu wskaże inaczej. Sprzedawczyni ma prawo zadecydować o podziale zamówienia na kilka oddzielnych przesyłek bez ponoszenia dodatkowych kosztów przez Kupującego.
 2. Dostępne metody płatności za zamówienie opisane są na stronie Sklepu oraz prezentowane są Kupującemu na etapie składania zamówienia.
 3. Płatności elektroniczne, w tym płatności kartą płatniczą, obsługiwane są przez PayPro S.A., ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań. 
 4. Faktura do zamówienia wystawiana jest automatycznie, zostanie ona doręczona Kupującemu drogą elektroniczną, na adres e-mail podany w formularzu zamówienia.

§ 6
Realizacja zamówienia

 1. Realizacja zamówienia, w skład którego wchodzą produkty fizyczne polega na skompletowaniu zamówionych produktów, zapakowaniu ich w celu dostawy do Kupującego oraz nadaniu przesyłki do Kupującego zgodnie z wybraną przez Kupującego formą dostawy zamówienia. 
 2. Realizacja zamówienia produktów fizycznych rozpoczyna się z chwilą odnotowania wpłaty za zamówienie. 
 3. Zamówienie produktów fizycznych uważa się za zrealizowane z chwilą odebrania przesyłki przez Kupującego (w przypadku skorzystania z opcji dostawy oferowanych przez Sklep). W przypadku, gdy dostawa miałaby się odbyć za pośrednictwem przewoźnika wskazanego przez Kupującego, zamówienie uważa się za zrealizowane z chwilą nadania przesyłki do Kupującego (powierzenia przesyłki przewoźnikowi wskazanemu przez Kupującego innemu niż oferowanemu przez Sklep).  
 4. Realizacja zamówienia, w skład którego wchodzą produkty elektroniczne polega na przesłaniu na adres e-mail podany przez Kupującego w formularzu zamówienia, wiadomości zawierającej pliki z produktami elektronicznymi.
 5. Czas realizacji zamówienia wskazany jest zawsze przy każdym produkcie. Zamówione produkty powinny zostać wydane Konsumentowi w terminie do 30 dni, chyba że w opisie produktu został wyraźnie oznaczony przez Sprzedawczynię dłuższy termin. W takiej sytuacji, składając zamówienie, Kupujący wyraża zgodę na dłuższy termin realizacji zamówienia wynikający z opisu produktu. 
 6. Jeżeli Kupujący zamówił produkty ze wskazanym różnym czasem realizacji, wiążącym dla Sprzedawczyni terminem realizacji całości zamówienia jest ten najdłuższy spośród wszystkich produktów wchodzących w skład zamówienia, przy czym Sprzedawczyni może zaproponować podział zamówienia na kilka niezależnych przesyłek cele przyspieszenia czasu realizacji w odniesieniu do części produktów.

§ 7
Odstąpienie od umowy Konsumenta lub POCK

 1. Konsument lub POCK, który zawarł ze Sprzedawczynią umowę na odległość, ma prawo odstąpić od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia objęcia w posiadanie kupionych rzeczy.
 2. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje w stosunku do umowy:
  1) zgodnie z art. 38 ust. 1 pkt 3) ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje w odniesieniu do umów, w której przedmiotem świadczenia jest towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
  2) zgodnie z art. 38 ust. 1 pkt 1) ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje w odniesieniu do umów o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną i uprzednią zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po jego spełnieniu utraci prawo do odstąpienia od umowy i przyjął to do wiadomości,
  3) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną i uprzednią zgodą Konsumenta przed upływem terminu odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę przed rozpoczęciem świadczenia o utracie prawa odstąpienia od umowy, a konsument przyjął to do wiadomości.
  4) zawieranej przez osobę fizyczną, jeśli umowa bezpośrednio związana jest z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że posiada ona dla tej osoby charakter zawodowy, wynikający w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 3. Chwilą rozpoczęcia spełniania świadczenia w przypadku treści cyfrowych jest doręczenie Konsumentowi wiadomości e-mail z produktem w formie elektronicznej.
 4. Aby odstąpić od umowy, Konsument lub POCK musi poinformować Sprzedawczynię o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia w formie pisma wysłanego pocztą lub poprzez pocztą elektroniczną na adres info@trueplanconcept.com
 5. Konsument lub POCK może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, dostępnego pod adresem https://trueplanconcept.com/zwroty-reklamacje/ jednak nie jest to obowiązkowe. 
 6. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument lub POCK wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Konsumentowi lub POCK prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. 
 7. Konsument lub POCK ma obowiązek zwrócić produkt Sprzedawczyni lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawczynię do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sprzedawczyni zaproponowała, że sama odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie produktu przed jego upływem.
 8. Konsument lub POCK ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
 9. W przypadku odstąpienia od umowy, Sprzedawczyni zwraca Konsumentowi lub POCK wszystkie otrzymane od Konsumenta lub POCK płatności, w tym najtańszy dostępny w Sklepie koszt dostarczenia produktów (jeśli koszt pokrył Konsument lub POCK) niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawczyni została poinformowana o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta lub POCK użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument lub POCK wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie. W każdym przypadku Konsument lub POCK nie poniesie żadnych opłat w związku z formą zwrotu płatności.
 10. Jeżeli Sprzedawczyni nie zaproponowała, że sama odbierze rzecz od Konsumenta lub POCK, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta lub POCK do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta lub POCK dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 11. Konsument lub POCK ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z produktu w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu. 

§ 8
Karty Podarunkowe

 1. W sklepie internetowym dostępnym pod adresem https://trueplanconcept.com/ nabyć można Kartę Podarunkową, która stanowi narzędzie, reprezentowane przez kod numeryczny, które uprawnia Konsumenta lub POCK do nabycia na jego podstawie Towarów oferowanych w sklepie, do maksymalnej kwoty wartości nominalnej nadanej dla danego kodu.
 2. Zakup Karty podarunkowej odbywa się na stronie sklepu. W trakcie zakupu Konsument lub POCK wybiera jedną ze zdefiniowanych przez Sprzedawczynię wartość karty. Karta generowana jest w formie kuponu w formacie PDF i wysyłana na adres mailowy wskazany w trakcie zamówienia jako „email odbiorcy”. 
 3. Karty Podarunkowej nie można zakupić przy użyciu drugiej Karty Podarunkowej. 
 4. Karta Podarunkowa nie podlega wymianie na środki pieniężne w żadnym przypadku. Wymiana nie jest również możliwa, jeśli Karta Podarunkowa nie zostanie zrealizowana przed upływem terminu ważności. 
 5. Kartą Podarunkową opłacona może zostać jedynie wartość produktów kupowanych za pośrednictwem sklepu. Dodatkowe koszty, takie jak przesyłka, Konsument lub POCK pokrywa z własnych środków z użyciem metod płatności dostępnych w sklepie.
 6. Kartę Podarunkową można wykorzystać w okresie 365 dni od momentu jej zakupu. Po upływie tego terminu dokonanie transakcji z użyciem Karty Podarunkowej jest niemożliwe.
 7. Jeśli wartość wybranych produktów jest wyższa niż wartość przypisana Karcie Podarunkowej Konsument lub POCK zobowiązany jest do zapłaty różnicy między ceną, a wartością Karty Podarunkowej z środków własnych z użyciem metod płatności dostępnych w sklepie internetowym.
 8. Każda Karta Podarunkowa może być zrealizowana tylko raz i tylko w ramach jednej transakcji. Kart Podarunkowych nie można łączyć w ramach jednej transakcji. 
 9. Konsument lub POCK może dokonać zwrotu niewykorzystanej wcześniej – w żadnej części – Karty Podarunkowej w terminie 14 dni od momentu zapłaty za Kartę Podarunkową. Zwrotu można dokonać poprzez wysłanie wiadomości na: info@trueplanconcept.com. Sprzedawczyni dokonuje weryfikacji czy Karta Podarunkowa, która ma podlegać zwrotowi nie została wcześniej wykorzystana i po pozytywnej weryfikacji dokonuje zwrotu równowartości Karty Podarunkowej, a Karta Podarunkowa zostaje zdezaktywowana.
 10. W przypadkach zwrotu produktów zakupionych z użyciem Karty Podarunkowej Konsument lub POCK otrzyma nową Kartę Podarunkową o takiej samej wartości nominalnej jak Karta Podarunkowa, która była wykorzystana do zakupu produktów w tej transakcji. Termin ważności i warunki wykorzystania nowej Karty Podarunkowej będą takie same jak pierwotnej Karty Podarunkowej. Jeśli w momencie odstąpienia od umowy sprzedaży produktów termin ważności pierwotnej Karty Podarunkowej był krótszy niż 14 dni, wówczas nowa Karta Podarunkowa będzie miała 14-dniowy termin ważności, który będzie liczony od momentu przyznania nowej Karty Podarunkowej. 
 11. W przypadku zwrotu części produktów zakupionych z wykorzystaniem Karty Podarunkowej, Konsument lub POCK w pierwszej kolejności otrzyma zwrot środków wpłaconych za pomocą metod płatności dostępnych w sklepie. Jeśli wartość zwracanych produktów będzie wyższa niż kwota zwracanych środków brakująca wartość zostanie zwrócona w postaci nowej Karty Podarunkowej o wartości równej tej różnicy.
 12. Wydanie Karty Podarunkowej nie stanowi sprzedaży opodatkowanej podatkiem od towarów i usług (VAT) w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa podatkowego. 

§ 9
Odpowiedzialność Sprzedawcy

 1. Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć Klientowi, będącemu Konsumentem oraz będącemu POCK, Towar zgodny z umową. 
 2. Towar jest zgodny z umową, jeżeli zgodne z umową pozostają w szczególności jego:
  – opis, rodzaj, ilość, jakość, kompletność i funkcjonalność, a w odniesieniu do towarów z elementami cyfrowymi – również kompatybilność, interoperacyjność i dostępność aktualizacji;
  – przydatność do szczególnego celu, do którego jest potrzebny Konsumentowi lub POCK, o którym Konsument lub POCK, powiadomił Sprzedawcę najpóźniej w chwili zawarcia umowy i który Sprzedawca zaakceptował;
 3. Ponadto Towar, aby został uznany za zgodny z umową, musi:
  a. nadawać się do celów, do których zazwyczaj używa się Towaru tego rodzaju, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, norm technicznych lub dobrych praktyk;
  b. występować w takiej ilości i mieć takie cechy, w tym trwałość i bezpieczeństwo, a w odniesieniu do Towarów z elementami cyfrowymi – również funkcjonalność i kompatybilność, jakie są typowe dla Towaru tego rodzaju i których Konsument lub POCK może rozsądnie oczekiwać, biorąc pod uwagę charakter Towaru oraz publiczne zapewnienie złożone przez Sprzedawcę, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu, w szczególności w reklamie lub na etykiecie, chyba że Sprzedawca wykaże, że:
  – nie wiedział o danym publicznym zapewnieniu i oceniając rozsądnie, nie mógł o nim wiedzieć;
  – przed zawarciem umowy publiczne zapewnienie zostało sprostowane z zachowaniem warunków i formy, w jakich publiczne zapewnienie zostało złożone, lub w porównywalny sposób;
  – publiczne zapewnienie nie miało wpływu na decyzję Konsumenta lub POCK o zawarciu umowy.
  c. być dostarczany z opakowaniem, akcesoriami i instrukcjami, których dostarczenia Konsument lub POCK może rozsądnie oczekiwać;
  d. być takiej samej jakości jak próbka lub wzór, które Sprzedawca udostępnił Konsumentowi lub POCK przed zawarciem umowy, i odpowiadać opisowi takiej próbki lub takiego wzoru.
 4. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności Towaru z umową w zakresie, o którym mowa w ust. 3, jeżeli Konsument lub POCK, najpóźniej w chwili zawarcia umowy, został wyraźnie poinformowany, że konkretna cecha Towaru odbiega od wymogów zgodności z umową określonych w ust. 3, oraz wyraźnie i odrębnie zaakceptował brak konkretnej cechy Towaru.
 5. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności Towaru z umową wynikający z niewłaściwego zamontowania Towaru, jeżeli:
  a. zostało ono przeprowadzone przez Sprzedawcę lub na jego odpowiedzialność;
  b. niewłaściwe zamontowanie przeprowadzone przez Konsumenta lub POCK wynikało z błędów w instrukcji dostarczonej przez przedsiębiorcę lub osobę trzecią.
 6. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności Towaru z umową istniejący w chwili jego dostarczenia i ujawniony w ciągu dwóch lat od tej chwili, chyba że termin przydatności Towaru do użycia, określony przez Sprzedawcę, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu, jest dłuższy. Domniemywa się, że brak zgodności Towaru z umową, który ujawnił się przed upływem dwóch lat od chwili dostarczenia towaru, istniał w chwili jego dostarczenia, o ile nie zostanie udowodnione inaczej lub domniemania tego nie można pogodzić ze specyfiką Towaru lub charakterem braku zgodności Towaru z umową.
 7. Sprzedawca nie może powoływać się na upływ terminu do stwierdzenia braku zgodności Towaru z umową określonego w ust. 6, jeżeli brak ten podstępnie zataił.
 8. Jeżeli Towar jest niezgodny z umową, Konsument lub POCK może żądać jego naprawy lub wymiany.
 9. Sprzedawca może dokonać wymiany, gdy Konsument lub POCK żąda naprawy, lub Sprzedawca może dokonać naprawy, gdy Konsument lub POCK żąda wymiany, jeżeli doprowadzenie do zgodności Towaru z umową w sposób wybrany przez Konsumenta lub POCK jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy. Jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy, może on odmówić doprowadzenia towaru do zgodności z umową.
 10. Przy ocenie nadmierności kosztów dla Sprzedawcy uwzględnia się wszelkie okoliczności sprawy, w szczególności znaczenie braku zgodności Towaru z umową, wartość Towaru zgodnego z umową oraz nadmierne niedogodności dla Konsumenta lub POCK powstałe wskutek zmiany sposobu doprowadzenia Towaru do zgodności z umową.
 11. Sprzedawca dokonuje naprawy lub wymiany w rozsądnym czasie od chwili, w której Sprzedawca został poinformowany przez Konsumenta lub POCK o braku zgodności z umową, i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta lub POCK, uwzględniając specyfikę Towaru oraz cel, w jakim Konsument lub POCK go nabył. Koszty naprawy lub wymiany, w tym w szczególności koszty opłat pocztowych, przewozu, robocizny i materiałów, ponosi Sprzedawca.
 12. Konsument lub POCK udostępnia Sprzedawcy Towar podlegający naprawie lub wymianie. Sprzedawca odbiera od Konsumenta lub POCK Towar na swój koszt.
 13. Jeżeli Towar został zamontowany przed ujawnieniem się braku zgodności Towaru z umową, Sprzedawca demontuje towar oraz montuje go ponownie po dokonaniu naprawy lub wymiany albo zleca wykonanie tych czynności na swój koszt.
 14. Konsument lub POCK nie jest zobowiązany do zapłaty za zwykłe korzystanie z Towaru, który następnie został wymieniony.
 15. Jeżeli Towar jest niezgodny z umową Konsument lub POCK może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, gdy:
  a. Sprzedawca odmówił doprowadzenia Towaru do zgodności z umową zgodnie z ust. 9 powyżej;
  b. Sprzedawca nie doprowadził Towaru do zgodności z umową zgodnie z ust. 11 do ust. 13 powyżej;
  c. brak zgodności Towaru z umową występuje nadal, mimo że Sprzedawca próbował doprowadzić Towar do zgodności z umową;
  d. brak zgodności Towaru z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy bez uprzedniego skorzystania ze środków ochrony określonych od ust. 8 do ust. 13 powyżej;
  e. z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on Towaru do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta lub POCK.
 16. Obniżona cena musi pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość Towaru niezgodnego z umową pozostaje do wartości Towaru zgodnego z umową.
 17. Sprzedawca zwraca Konsumentowi lub POCK, kwoty należne wskutek skorzystania z prawa obniżenia ceny niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta lub POCK o obniżeniu ceny.
 18. Konsument lub POCK nie może odstąpić od umowy, jeżeli brak zgodności Towaru z umową jest nieistotny. Domniemywa się, że brak zgodności Towaru z umową jest istotny.
 19. Jeżeli brak zgodności z umową dotyczy jedynie niektórych Towarów dostarczonych na podstawie umowy Konsument lub POCK może odstąpić od umowy jedynie w odniesieniu do tych Towarów, a także w odniesieniu do innych Towarów nabytych przez Konsumenta POCK wraz z Towarami niezgodnymi z umową, jeżeli nie można rozsądnie oczekiwać, aby Konsument lub POCK zgodził się zatrzymać wyłącznie Towary zgodne z umową.
 20. W razie odstąpienia od umowy Konsument lub POCK niezwłocznie zwraca Towar Sprzedawcy na jego koszt. Sprzedawca zwraca Konsumentowi lub POCK cenę niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania Towaru lub dowodu jego odesłania.
 21. Sprzedawca dokonuje zwrotu ceny przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument lub POCK, chyba że Konsument lub POCK wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 22. Towary prezentowane w Sklepie mogą być objęte gwarancją producenta lub dystrybutora. Informacja o warunkach i okresie gwarancji zamieszczona jest na stronie internetowej Sklepu. Sprzedawca nie udziela gwarancji na jakiekolwiek Towary sprzedawane w Sklepie, chyba że co innego wynika z opisu Towaru.
 23. W przypadku gdy Towar jest niezgodny z umową, Klient może skorzystać z formularza reklamacyjnego pod adresem https://trueplanconcept.com/zwroty-reklamacje/. Przesyłkę reklamacyjną zawierającą Towar niezgodny z umową oraz formularz reklamacyjny wraz ze zdjęciami i potwierdzeniem zakupu należy przesłać na adres Sprzedawcy wskazany w § 1 pkt 6) Regulaminu. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji lub adres email. 
 24. Sprzedawca w terminie 14 dni licząc od daty otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego/przesyłki reklamacyjnej ustosunkuje się do reklamacji Klienta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania. Odpowiedź zostanie przesłana w takiej formie, jak zgłoszenie reklamacyjne.
 25. Odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi wobec Klienta będącego Przedsiębiorcą zostaje wyłączona, zgodnie z art. 558 § 1 kodeksu cywilnego.
 26. Towary prezentowane w Sklepie mogą być objęte gwarancją producenta lub dystrybutora. Informacja o warunkach i okresie gwarancji zamieszczona jest na stronie internetowej Sklepu. Sprzedawca nie udziela gwarancji na jakiekolwiek Towary sprzedawane w Sklepie, chyba że co innego wynika z opisu Towaru.

§ 10
Dane osobowe i pliki cookies

 1. Administratorem danych osobowych Kupującego jest Sprzedawczyni.
 2. Sklep wykorzystuje technologię plików cookies.
 3. Szczegóły związane z danymi osobowymi oraz plikami cookies opisane zostały w polityce prywatności dostępnej pod adresem https://trueplanconcept.com/polityka-prywatnosci

§ 11
Prawa własności intelektualnej

 1. Sprzedawczyni poucza niniejszym Kupującego, że treści dostępne na stronach Sklepu oraz elementy produktów fizycznych (np. projekty graficzne) mogą stanowić utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, do których prawa autorskie przysługują Sprzedawczyni.
 2. Sprzedawczyni poucza niniejszym Kupującego, że dalsze rozpowszechnianie treści objętych prawami autorskimi przez Kupującego bez zgody Sprzedawczyni, za wyjątkiem korzystania z treści w ramach dozwolonego użytku osobistego, stanowi naruszenie praw autorskich przysługujących Sprzedawczyni i może skutkować odpowiedzialnością cywilną lub karną.

§ 12
Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Sprzedawczyni wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku ze sprzedażą towarów na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.
 2. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, Konsument ma możliwość:
  1. zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięciu sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży,
  2. zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Kupującym a Sprzedawczynią,
  3. skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika prawa konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.
 3. Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej http://polubowne.uokik.gov.pl.
 4. Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

§ 13
Postanowienia końcowe

 1. Sprzedawczyni zastrzega sobie prawo do wprowadzania oraz odwoływania ofert, promocji oraz do zmiany cen produktów w Sklepie bez uszczerbku dla praw nabytych przez Kupującego, w tym w szczególności warunków umów zawartych przed dokonaniem zmiany.
 2. Sprzedawczyni zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w Regulaminie bez uszczerbku dla praw nabytych przez Kupującego na podstawie umów zawartych przed zmianą Regulaminu. Kupujący, którzy posiadają zarejestrowane konto użytkownika, o każdej zmianie Regulaminu zostaną poinformowani poprzez wysyłkę wiadomości na adres e-mail przypisany do konta użytkownika. W razie braku akceptacji nowego Regulaminu, Kupujący może nieodpłatnie usunąć swoje konto użytkownika.
 3. Wszelkie spory związane z umowami zawieranymi za pośrednictwem Sklepu będą rozpatrywane przez polski sąd powszechny właściwy ze względu na miejsce stałego wykonywania działalności gospodarczej przez Sprzedawczynię. Postanowienie to nie znajduje zastosowania do Konsumentów oraz POCK, w przypadku których właściwość sądu rozpatrywana jest na zasadach ogólnych. 
 4. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 06.02.2023 r.
 5. Wszystkie archiwalne wersje Regulaminu dostępne są do ściągnięcia w formacie .pdf – linki znajdują się poniżej Regulaminu. 
 6. Załączniki:
  1) Informacje dotyczące korzystania z prawa odstąpienia od umowy/wzór pouczenia o odstąpieniu od umowy;
  2) Przykładowy wzór formularz odstąpienia od umowy.

Załączniki do regulaminu:

Poprzednie wersje regulaminu:

NEWSLETTER

Zapisz się do newslettera i planuj z nami każdy miesiąc.

  Karta podarunkowa

  Podaruj planner lub akcesoria w prezencie.

  You don't have permission to register